Hi, Guest user
België
 • Inbox 3
 • Reclame 1
 • Spam 1
VANDAAG

01/04/2020

 • Overal zitten we, o-ve-ral
  Net als jij straks!
 • Hoe dicht bij je klant sta je?
  Met ons geef je hem nog net geen handdoek aan na het douchen.
 • Howdy partner!
  Don’t be a stranger
VANDAAG

01/04/2020

 • myShopi inspirational newsletter
  Check de meest recente nieuwtjes en blogposts.
VANDAAG

01/04/2020

 • FWD: Het enige wat ik wil horen Guido,
  zijn vragen, antwoorden en punten.
Davy Meykens webdesigner Van: Davy Meykens
Howdy partner!

Hey stranger,

Wil je alvast een klein beetje proeven van wat we kunnen betekenen voor je? Vul dan hieronder je voornaam in. Dat is al genoeg om dit eerste contact net wat persoonlijker te maken.

Je hoeft geen schrik te hebben dat we je gegevens delen met anderen. Als online experts weten we als geen ander hoe we moeten omgaan met je gegevens zodat je niet ineens allemaal ongewenste e-mails ontvangt. Behalve misschien van Guido van Het eiland, maar die belanden automatisch in je spambox. ;) Kijk zelf maar eens.

Groeten,
Davy

Denny Garzon Van: Denny Garzon
Hoe dicht bij je klant sta je?

Hoi

Wij weten precies hoe we al je klanten subtiel, heel gericht en persoonlijk kunnen aanspreken. Zo neem je iedere individuele klant mee naar je nieuwe webshop, hogere omzet of meer naamsbekendheid. Hoe we dat doen? Met e-mail marketing, slimme websites en branding. En een hoop kennis en ervaring, bewijsdrang en nuchter boerenverstand.

Met Docom neem jij een plek in het leven van je klanten in en kom je pas echt dichtbij. Je geeft ze nog net geen handdoek aan na het douchen. En dat zonder dat jij daarvoor massa’s moeite hoeft te doen. Dat doen wij wel. Met liefde zelfs.

Groeten, Denny

Davy Meykens webdesigner Van: Davy Meykens
Overal zitten we, o-ve-ral

Hey

Facebook. LinkedIn. Instagram. Twitter. Zit jij erop met je bedrijf of merk? Wij wel. Wil je in de gaten houden hoe we websites en direct mailings afstemmen op bijvoorbeeld Tim (31) uit Hasselt die van hardlopen houdt en graag kookt voor zijn vriendin? Welke ontwikkelingen er plaatsvinden binnen Docom zelf? Hoe het gaat met mijn collectie Bijzondere Gadgets? (Wist je dat het masker van Bane de hele dag over mijn schouder meekijkt?) Of wanneer Denny nu eens eindelijk wint met poolen? We linken graag met je! Want wij zijn ook benieuwd naar jouw online escapades!

instagram docomagency Bane

Hopelijk tot op social media!

Groeten, Davy

Frankie Loosveld Het Eiland Van: Frankie Loosveld
FWD: Het enige wat ik wil horen Guido

Oei, heb ik u in de cc gezet. Excuseer!


-----

Van: Frankie Loosveld [mailto:f.loosveld@cynalcomedics.be]
Verzonden: woensdag 23 mei 2018 14:22
Aan: Guido Pallemans | Cynalco Medics <g.pallemans@cynalcomedics.be>
Onderwerp: Het enige wat ik wil horen Guido


Het enige wat ik wil horen Guido,
zijn vragen, antwoorden en punten.

Zo is het beloofd aan Michel en zo zal het ook gebeuren.

Algemene voorwaarden

Waarom samenwerken met Docom?

1. Docom bvba (kortweg ‘Docom’ of ‘Wij’) is een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd te Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt, en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0650.709.058. Docom helpt mensen binnen ondernemingen om hun online en offline communicatie naar een hoger niveau te tillen.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Docom en jou, de opdrachtgever. De regels van deze voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt. Wij gaan ervan uit dat je op de hoogte bent van deze rechten en plichten, dus neem er zeker kennis van. Deze verkoopsvoorwaarden moeten steeds in samenhang gelezen worden met het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken.

1. Van offerte tot opdracht ...

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op waarin wij een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de door ons gehanteerde tarieven en prijzen weergeven. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de uitvoering tegen een vaste prijs gebeurt. Al onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter, tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen.

2. Iedere offerte die wij opstellen is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending.

3. Zodra wij een opdrachtbevestiging ontvangen is er sprake van een aanvaarding met het door ons gemaakte aanbod. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Docom hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

6. De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden kennen een louter indicatieve werking. Wij houden de kwaliteit van ons werk graag hoog, daarom hebben wij het recht om de oplevering uit te stellen zonder dat dit onze aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Indien we hiervan gebruik maken beschouwen we het als een best practice om jou voorafgaand op de hoogte te brengen.

2. Communicatie, innovatie ...

1. Met Docom samenwerken betekent beroep doen op een vaste waarde met een stevige reputatie. Door onze jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis kunnen we jou garanderen dat iedere opdracht aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector en waarbij gebruik wordt gemaakt van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.

2. Docom beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, uiteraard in overeenstemming met de oorspronkelijke opdracht of offerte. Indien het nodig blijkt voor de goede uitvoering van de opdracht kunnen wij beroep doen op de diensten van gespecialiseerde derden, dewelke zij volledig vrij kan aanstellen. Wij kunnen nooit aansprakelijk zijn voor fouten van derde partijen.

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. Wij gaan uit van een goedkeuring van de deelopdracht indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

5. Zodra de opdracht is afgewerkt gaan wij over tot een definitieve oplevering door middel van een duidelijke communicatie en (symbolische) overdracht van de gecreëerde producten. De definitieve oplevering gaat gepaard met de aanvang van een garantieperiode die geldt gedurende drie (3) maanden. Tijdens de garantieperiode verwerken wij iedere vorm van feedback omtrent de opgeleverde project binnen een redelijke termijn. Feedback omtrent fouten en onvolkomenheden in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze worden beschreven. De feedback moet steeds schriftelijk en in gebundeld formaat worden meegedeeld. De feedback mag hoogstens op wekelijkse basis worden doorgestuurd.

6. Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- en hostingsdiensten) dan moet de opdrachtgever moet zich onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Wij zullen de opdrachtgever informeren omtrent het overmatige gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is kunnen wij de opdrachtgever verplichten over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is het geval indien de behoeften van de opdrachtgever gewijzigd zijn. Docom heeft het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.

3. Hosting en domeinnamen

1. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Indien de opdrachtgever een sterk vermoeden heeft of vaststelling doet van een geschonden vertrouwelijk karakter, moet hij Docom spoedig op de hoogte brengen zodat gepaste handelingen genomen worden.

2. Het staat Opdrachtgever in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende;

 • Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die Docom of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingsdiensten van Docom.
 • Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke.
 • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van kinderpornografisch materiaal en gedachtengoed.
 • Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 • Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.
 • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.

3. De uitvoering van de hostingsdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.

4. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin Docom slechts een verbindende rol vervult. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

5. De registratiekosten voor een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing aangerekend. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

4. Onze tarieven en betalingsmodaliteiten

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt, bevatten deze tarieven en prijzen alle bijkomende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals reiskosten en gebruik van IT-apparatuur.

2. Wij kunnen ten allen tijde overgaan tot een herziening van de gehanteerde tarieven en prijzen. Wij brengen de opdrachtgever hiervan ten minste 30 dagen voorafgaand aan de herziening op de hoogte. Een herziening is enkel mogelijk in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens twaalf (12) maanden werd verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de opdrachtgever gemeld.

3. Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

4. Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal Docom op maandelijkse basis factureren. Als je niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) dagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

5. Onze facturen zijn te betalen binnen 14 dagen vanaf facturatiedatum. Indien wij geen betaling hebben ontvangen op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2015: 8,5%) op jaarbasis van toepassing zijn. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

6. Indien het voorwerp van deze overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Docom tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

5. Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn, de opdrachtgever verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen we in opdracht creëren. Afhankelijk van de voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. We kunnen uiteraard niet meer rechten overdragen dan wettelijk toegestaan.

2. De overdracht heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Docom. We kunnen daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen, zoals de open source-software die we gebruiken. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

3. Alle door Docom gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

4. Tenslotte, wij zijn fier op onze opdrachtgever en voltooide projecten. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat we ten allen tijde een verwijzing kunnen maken naar uw handelsnaam en/of handelstekens als één van onze referenties. Laat het ons uitdrukkelijk weten indien dit ongewenst gebeurt.

6. Duur en beëindiging.

1. De duur van deze Overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde van bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur van die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst.

2. In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Docom als de opdrachtgever het recht om de Overeenkomst ten allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

3. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

7. Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?

1. Docom is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Docom de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Docom is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Docom in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Docom te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

4. In geval van overmacht is Docom gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan vijfenveertig (45) dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Reeds geleverde prestaties worden in verhouding aangerekend aan de opdrachtgever.

8. Vertrouwelijkheid.

1. Docom en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

9. Tenslotte, nog wat informatie over deze overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra een overeenkomst van welke aard dan ook ontstaat tussen Docom en de opdrachtgever. Dit betekent dat deze voorwaarden reeds van toepassing zijn op onze aanbiedingen en offertes. Deze voorwaarden beheersen op uitsluitende wijze de manier waarop een opdracht door Docom wordt uitgevoerd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen die in onderling overleg tot stand komen. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.

2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Docom en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Bekijk ook onze Privacy policy.